Privacyverklaring

Voegbedrijf Heldoorn verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers en relaties. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring informeren wij u daarom graag welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom we dit doen, en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voegbedrijf Heldoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, wij gebruik maken van uw diensten als leverancier en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen, of afhankelijk van de diensten die wij bij u afnemen:
– NAW-gegevens
– Contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummers en e-mailadressen)
– Geslacht
– Betaalgegevens
– KvK inschrijfnummer
– BTW nummer
– IP-adres (laatste octet gemaskeerd)
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Uw internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Voegbedrijf Heldoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen of de diensten die wij bij u afnemen:
– Het kunnen uitvoeren van onze diensten in de breedste zin des woords (zowel online als offline), waaronder begrepen maar niet beperkt tot: gevelrestauratie, gevelrenovatie, voegwerkzaamheden, scheurherstel, gevelreiniging en impregneerwerkzaamheden
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige reclame
– Telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen
– U kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Om uw gedrag op onze website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Voegbedrijf Heldoorn verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:
– Op basis van uw toestemming
– Ter uitvoering van een overeenkomst
– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
– Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang:
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten.
Wij streven ernaar om telkens ons belang af te wegen tegen uw privacybelang. Zodra uw
privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij uw gegevens niet langer
verwerken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Voegbedrijf Heldoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Voegbedrijf Heldoorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een  verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voegbedrijf
Heldoorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voorbeelden van partijen waaraan wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken zijn de Belastingdienst, onze systeembeheerder, software leveranciers en onze accountant / administratiekantoor.


Website: cookies, klikgedrag en Google Analytics

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Voegbedrijf Heldoorn haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Op deze website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kunnen wij de website optimaliseren naar de wensen van onze gebruikers. De gegevens die wij opslaan worden op geen enkele wijze verbonden met uw persoonsgegevens. Voegbedrijf Heldoorn maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u dit in uw internetbrowser uitschakelen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Mogelijk zijn bepaalde onderdelen van de website dan niet toegankelijk voor uw gebruik. Persoonsgegevens via onze website worden alleen gebruikt waar de gebruiker is gevraagd om zich te melden (bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief of het contactformulier). Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u deze heeft ingevoerd. Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief ontvangt u met regelmaat e-mail nieuwsbrieven van Voegbedrijf Heldoorn. U kunt zich ten allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven. Onderaan elke nieuwsbrief wordt deze mogelijkheid aangeboden.
Wij werken met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wijwijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookie 
Google Analytics

Naam
__utma, __utmb,
__utmc, __utmz,
_gaq_UA-8387084-2

Functie 
Analytische cookie die
websitebezoek meet

Bewaartermijn
50 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voegbedrijf Heldoorn. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@voegbedrijfheldoorn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Voegbedrijf Heldoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voegbedrijf Heldoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@voegbedrijfheldoorn.nl


Wijzigingen in het Privacybeleid

Voegbedrijf Heldoorn behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing
zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Voegbedrijf Heldoorn adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 27 oktober 2021. Voegbedrijf Heldoorn IJsselmuiden