Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Voegbedrijf Heldoorn: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Voegbedrijf Heldoorn B.V., ingeschreven bij het Handelsregister onder KVK-nr. 77587448 en gevestigd te IJsselmuiden. Voegbedrijf Heldoorn is gebruiker van deze algemene voorwaarden en kwalificeert als “aannemer” in de tussen Voegbedrijf Heldoorn en de Wederpartij bestaande overeenkomst van aanneming van werk.

2. Wederpartij: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Voegbedrijf Heldoorn opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. De Wederpartij kwalificeert als “opdrachtgever” in de tussen Voegbedrijf Heldoorn en de Wederpartij bestaande overeenkomst van aanneming van werk.

3. Consument: de Wederpartij die een natuurlijke persoon is, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en derhalve geen rechtspersoon is. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden zien expliciet op de situatie waarin de Wederpartij een Consument is. In deze bepalingen wordt de Wederpartij in dat geval aangeduid met de term Consument.

4. Overeenkomst: elke – mondelinge of schriftelijke – afspraak gemaakt tussen Voegbedrijf Heldoorn en de Wederpartij tot het verrichten van werkzaamheden door Voegbedrijf Heldoorn ten behoeve van de Wederpartij, waaronder bijvoorbeeld begrepen: gevelrestauratie, gevelrenovatie, voegwerk, scheurherstel, gevelreiniging en impregneerwerkzaamheden. De Overeenkomst tussen partijen kwalificeert als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van art. 7:750 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

5. Schriftelijk: de wijze van communicatie per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van (elektronische) communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Voegbedrijf Heldoorn zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de Wederpartij, als ook op alle daaruit voor Voegbedrijf Heldoorn voortvloeiende werkzaamheden.

2. Aanvullingen op en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig en van toepassing indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging en zodoende door Voegbedrijf Heldoorn zijn bevestigd.

3. Indien deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk door Voegbedrijf Heldoorn van de hand gewezen.

5. De Wederpartij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Voegbedrijf Heldoorn en Overeenkomsten tussen Voegbedrijf Heldoorn en de Wederpartij.

6. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Wederpartij en Voegbedrijf Heldoorn zullen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, indien een van de bepalingen in deze voorwaarden of de Overeenkomst niet rechtsgeldig is. Partijen zullen met de inhoud van de nieuwe bepaling de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

7. Voegbedrijf Heldoorn verlangt in beginsel strikte naleving van deze algemene voorwaarden. Indien Voegbedrijf Heldoorn dit als uitzondering niet verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat in andere gevallen evenmin geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden is vereist.

8. Voegbedrijf Heldoorn is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien Voegbedrijf Heldoorn besluit haar algemene voorwaarden te wijzigen, zal zij de Wederpartij hieromtrent informeren. De gewijzigde algemene voorwaarden treden gelijktijdig in werking met de bekendmaking door Voegbedrijf Heldoorn aan de Wederpartij. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.

9. Indien de wijziging de aard en inhoud van de overeenkomst ingrijpend wijzigt, heeft de Wederpartij die een Consument is, het recht om uiterlijk binnen 14 dagen na bekendmaking door Voegbedrijf Heldoorn, de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Wederpartij die een Consument is binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijzigingen geen gebruik maakt van haar ontbindingsbevoegdheid c.q. de Overeenkomst (stilzwijgend) voortzet, wordt zij geacht de wijzigingen in de algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Wederpartij de door Voegbedrijf Heldoorn gedane aanbieding – mondeling of schriftelijk – heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de Wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien Voegbedrijf Heldoorn met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Indien de Wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding van Voegbedrijf Heldoorn een opdracht aan Voegbedrijf Heldoorn verstrekt, of ingeval er sprake is van een mondelinge afspraak, is Voegbedrijf Heldoorn eerst aan deze opdracht of mondelinge afspraak gebonden, nadat zij deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd of zodra Voegbedrijf Heldoorn – zonder tegenwerping van de Wederpartij – met de uitvoering van deze opdracht of afspraak is begonnen.

3. Indien een opdracht wordt gegeven door, c.q. een Overeenkomst wordt gesloten met, twee of meer opdrachtgevers (als Wederpartij van Voegbedrijf Heldoorn), dan zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Voegbedrijf Heldoorn tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes & prijzen

1. Alle aanbiedingen en offertes van Voegbedrijf Heldoorn zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2. In de offerte wordt onder meer het volgende aangegeven:
a. de plaats van het werk;
b. een omschrijving van het werk;
c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
d. het tijdstip van aanvang van het werk;
e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen;
f. de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd, te weten: aannemingssom, regie of richtprijs. De verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;
g. of betaling van de aannemingssom, regie of richtprijs in termijnen zal plaatsvinden;
h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:
j. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
k. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende Overeenkomst.

3. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Voegbedrijf Heldoorn of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Voegbedrijf Heldoorn. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of worden getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Voegbedrijf Heldoorn gedaan verzoek op kosten van de Wederpartij aan Voegbedrijf Heldoorn te worden teruggezonden.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Voegbedrijf Heldoorn gerechtigd de in het aanbod opgenomen prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

5.
a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Voegbedrijf Heldoorn (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Voegbedrijf Heldoorn ingeschakelde derden of toeleveranciers, is Voegbedrijf Heldoorn gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de Wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is de Consument bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de Consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Voegbedrijf Heldoorn heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, gaat Voegbedrijf Heldoorn er vanuit dat de Consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

6. Voegbedrijf Heldoorn is gerechtigd de gemoeide kosten ten aanzien van meerwerk afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de Wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra diensten c.q. leveringen c.q. werkzaamheden.

7. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Voegbedrijf Heldoorn gerechtigd de kosten, die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte, aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 5: Inschakeling derden

1. Indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Voegbedrijf Heldoorn het recht bepaalde diensten c.q. leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Voegbedrijf Heldoorn.

2. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van de Wederpartij. Iedere aansprakelijkheid van Voegbedrijf Heldoorn voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Artikel 6: Verplichtingen van de Wederpartij als opdrachtgever

1. De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, toebehoren en relevante informatie waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor Voegbedrijf Heldoorn, tijdig op de door Voegbedrijf Heldoorn gewenste wijze aan Voegbedrijf Heldoorn ter beschikking stelt. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de Wederpartij ervoor dat Voegbedrijf Heldoorn in ieder geval tijdig kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met Voegbedrijf Heldoorn;
b. het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

2. De Wederpartij draagt er zorg voor, dat alle door hem verstrekte gegevens, toebehoren en informatie e.d., juist en volledig c.q. authentiek zijn en de Wederpartij vrijwaart Voegbedrijf Heldoorn voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist c.q. authentiek en/of onvolledig zijn van de gegevens, toebehoren en informatie.

3. De in het kader van de Overeenkomst door Voegbedrijf Heldoorn benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Wederpartij.

4. Het is de Wederpartij niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, aan het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van Voegbedrijf Heldoorn.

5. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Voegbedrijf Heldoorn is het de Wederpartij niet toegestaan om, voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, zijn rechtsverhouding tot Voegbedrijf Heldoorn over te dragen aan een derde.

6. Indien van toepassing, nodigt de Wederpartij Voegbedrijf Heldoorn uit bij alle bouwvergaderingen, die direct of zijdelings betrekking hebben op de werkzaamheden en Overeenkomst, of de voortgang daarvan.

7. Indien door de Wederpartij niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Voegbedrijf Heldoorn gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten c.q. te schorsen, tot het moment dat de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.

8. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Voegbedrijf Heldoorn nalaat van de Wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Voegbedrijf Heldoorn om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Uitvoeringsduur, oplevering en onderhoudstermijn

1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder “werkdag” verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van Voegbedrijf Heldoorn komende omstandigheden, gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

2. Voegbedrijf Heldoorn heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, indien er door (1) overmacht, dan wel (2) door voor rekening van de Wederpartij komende omstandigheden, dan wel (3) als gevolg van meer- en minder werk, niet van Voegbedrijf Heldoorn kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

3. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Voegbedrijf Heldoorn heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Wederpartij het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de Wederpartij geconstateerde tekortkoming, die door Voegbedrijf Heldoorn niet wordt erkend, wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.

4. Indien Voegbedrijf Heldoorn heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de Wederpartij niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

5. Indien de Wederpartij het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk (of elektronisch) en gemotiveerd te doen onder gedetailleerde vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in een eventueel aanwezige onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

6. Indien de Wederpartij het werk in gebruik neemt, geldt het werk ook als opgeleverd.

7. Indien partijen vaststellen dat, gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen, in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Voegbedrijf Heldoorn na overleg met de Wederpartij een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de Wederpartij.

Artikel 8: Aansprakelijkheid Wederpartij

1. De Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens, informatie e.d.

2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds, en de toestand die Voegbedrijf Heldoorn redelijkerwijs had mogen verwachten, geven Voegbedrijf Heldoorn recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende (extra) kosten.

3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is, of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

4. De Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Wederpartij.

6. Indien de Wederpartij een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Wederpartij.

7. De Wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk, en de schade en vertraging die Voegbedrijf Heldoorn lijdt, als gevolg van door de Wederpartij of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen, dan wel andere omstandigheden waarvoor de Wederpartij aansprakelijk is, en waardoor de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd.

8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Voegbedrijf Heldoorn die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 9: Aansprakelijkheid Voegbedrijf Heldoorn 

Aansprakelijkheid algemeen
1. De aansprakelijkheid van Voegbedrijf Heldoorn voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Voegbedrijf Heldoorn wordt uitgekeerd.

2. Indien de verzekeraar van Voegbedrijf Heldoorn, om welke reden dan ook, niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zoals, doch niet uitsluitend, indien de desbetreffende verzekering geen dekking biedt, of een toepasselijke verzekering ontbreekt, zal de aansprakelijkheid per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis), beperkt zijn tot de vergoeding van uitsluitend directe schade en wel tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium, en/of aannemingssom, en/of regie- en/of richtprijs, voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van driemaal het honorarium, en/of aannemingssom en/of regie- en/of richtprijs, voor de betreffende opdracht.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: ▪ schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”); ▪ redelijke en aantoonbare kosten om Voegbedrijf Heldoorn er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen; ▪ redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en ▪ redelijke en aantoonbare kosten die de Wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

4. De aansprakelijkheid van Voegbedrijf Heldoorn voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, en in ieder geval, maar daartoe niet beperkt: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoeleinden en/of alle andere vormen van vermogensschade.

5. De aansprakelijkheid van Voegbedrijf Heldoorn is tevens geheel uitgesloten voor: ▪ Bij de Wederpartij of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste gegevens of informatie door de Wederpartij aan Voegbedrijf Heldoorn; ▪ Bij de Wederpartij of derden ontstane schade door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het (op)geleverde of in strijd met de door of namens Voegbedrijf Heldoorn verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen etc. etc.; ▪ Bij Wederpartij of derden ontstane schade door ondeskundige bewaring en/of opslag van eventuele geleverde zaken.

6. De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 5 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Voegbedrijf Heldoorn uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade.

7. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Voegbedrijf Heldoorn.

8. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van een eventueel aanwezige onderhoudstermijn. (2) Aansprakelijkheid na oplevering

9. Ten aanzien van de aansprakelijkheid na oplevering van het werk, geldt, in aanvulling op hetgeen is bepaald in de leden 1 tot en met 8 van dit artikel, nog meer specifiek het volgende.

10. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is Voegbedrijf Heldoorn niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

11. Hetgeen in het voorgaande lid (te weten lid 10) is bepaald, lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van een gebrek: a. dat in een eventueel aanwezige onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de Wederpartij onderkend had kunnen worden, tenzij Voegbedrijf Heldoorn aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de Wederpartij kan worden toegerekend; b. dat na afloop van een eventueel aanwezige onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de Wederpartij onderkend had kunnen worden en waarvan de Wederpartij aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan Voegbedrijf Heldoorn kan worden toegerekend.

12. In afwijking van hetgeen is bepaald in lid 8 van dit artikel, is de rechtsvordering uit hoofde van het in lid 11 sub a bedoelde gebrek niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na het verstrijken van een eventueel aanwezige onderhoudstermijn.

13. In afwijking van hetgeen is bepaald in lid 8, is de rechtsvordering uit hoofde van het in lid 11 sub b bedoelde gebrek niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van een eventueel aanwezige onderhoudstermijn. Ingeval het in het in lid 11 sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van een eventueel aanwezige onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken, indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de Overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.

14. Indien de Wederpartij Voegbedrijf Heldoorn aansprakelijk stelt voor een gebrek als bedoeld in lid 11 sub a en/of b van dit artikel, is de aansprakelijkheid van Voegbedrijf Heldoorn jegens de Wederpartij ook dan beperkt conform het hetgeen hiervoor is bepaald in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel, welke leden in dat geval dan ook van overeenkomstige toepassing zijn.

 

Artikel 10: Betaling

1. Voegbedrijf Heldoorn is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de Wederpartij te verlangen.

2. Betaling van het factuurbedrag door de Wederpartij dient te geschieden binnen de op de factuur of de eindafrekening omschreven betaaltermijn (14 of 30 dagen na de factuurdatum of datumstelling van de eindafrekening), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Als de Wederpartij niet binnen de in lid 2 genoemde termijn, dan wel niet binnen een eventueel nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Voegbedrijf Heldoorn, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de Wederpartij over het gefactureerde bedrag 2,0% rente per maand in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Voegbedrijf Heldoorn.

4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 wordt bij de Wederpartij die een Consument is, de wettelijke rente voor Consumententransacties gehanteerd.

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de Wederpartij, ook voor zover deze kosten de rechterlijke procesvoering overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.

6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 wordt bij de Wederpartij die een Consument is, het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van de ontstane buitengerechtelijke kosten ten gevolge van de incassering van de vordering.

7. Voegbedrijf Heldoorn heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in de leden 5 en 6, vervolgens in mindering van de opengevallen rente als bedoeld in de leden 3 en 4, en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan.

8. Bij uitblijven van volledige en/of tijdige betaling door de Wederpartij, is Voegbedrijf Heldoorn gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de Wederpartij deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits Voegbedrijf Heldoorn de Wederpartij vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Voegbedrijf Heldoorn op vergoeding van schade, kosten en rente. Voornoemd recht tot schorsing van de werkzaamheden heeft Voegbedrijf Heldoorn eveneens indien zij, al voordat de Wederpartij in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen.

9. Indien de Wederpartij (of een derde) zijn faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig beslag wordt gelegd (tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling wordt opgeheven), zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is Voegbedrijf Heldoorn gerechtigd om zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de Wederpartij. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Voegbedrijf Heldoorn op vergoeding van schade, kosten en rente.

10. De Wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Voegbedrijf Heldoorn te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Voegbedrijf Heldoorn.

11. Het bepaalde in lid 10 van dit artikel is niet van toepassing op Overeenkomsten met de Consument.

Artikel 11: Retentierecht

1. Voegbedrijf Heldoorn is bevoegd de afgifte en/of teruggave van zaken van de Wederpartij, die Voegbedrijf Heldoorn onder zich heeft, op te schorten, indien en gedurende de periode dat de Wederpartij de opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Voegbedrijf Heldoorn niet of niet volledig heeft voldaan, ook met betrekking tot vorderingen die geen verband houden met die goederen c.q. zaken.

2. Voegbedrijf Heldoorn is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 12:  Overmacht

1. Als Voegbedrijf Heldoorn zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niettoerekenbare tekortkoming van Voegbedrijf Heldoorn, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Voegbedrijf Heldoorn, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: brand, inbraak, ontstane transportmoeilijkheden, pandemieën, epidemieën, ziekte van haar personeel, leveringsproblemen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen de onderneming van Voegbedrijf Heldoorn, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Voegbedrijf Heldoorn alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. De Wederpartij heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na 30 dagen na het intreden van de overmachtssituatie schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat.

3. Voor zover Voegbedrijf Heldoorn ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Voegbedrijf Heldoorn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13: Opzegging, opschorting en ontbinding

1. Ingeval de Wederpartij de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst op te zeggen, is de Wederpartij aan Voegbedrijf Heldoorn een schadevergoeding verschuldigd. Voegbedrijf Heldoorn heeft dan in ieder geval recht op het totale honorarium van de totale opdracht (bestaande uit een aannemingssom, en/of regieprijs en/of richtprijs), vermeerderd met de kosten die Voegbedrijf Heldoorn als gevolg van de niet voltooiing van de Overeenkomst heeft moeten maken en nog zal maken, alsmede de nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die Voegbedrijf Heldoorn ten tijde van de beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, een en ander verminderd met de eventueel door Voegbedrijf Heldoorn door de beëindiging bespaarde kosten. Voegbedrijf Heldoorn zendt de Wederpartij een eindafrekening van hetgeen de Wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

2. De Wederpartij is tegenover derden zelf aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de opzegging van de Overeenkomst door de Wederpartij, en de Wederpartij zal Voegbedrijf Heldoorn dan ook vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

3. De Wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Voegbedrijf Heldoorn ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die Voegbedrijf Heldoorn ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan Voegbedrijf Heldoorn vergoed.

4. Bij opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment door Voegbedrijf Heldoorn reeds verrichte leveringen c.q. verleende diensten c.q. verrichte werkzaamheden direct opeisbaar en is Voegbedrijf Heldoorn gerechtigd de gemaakte kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen. Voegbedrijf Heldoorn is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode (extra) te maken, c.q. gemaakte kosten, bij de Wederpartij in rekening te brengen.

5. Ingeval de uitvoering van de Overeenkomst, na de opschorting door de Wederpartij en de daarmee samenhangende overeengekomen opschortingsduur, niet kan worden hervat, is Voegbedrijf Heldoorn gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij te ontbinden en vindt lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ook in die situatie de Wederpartij de daarin bedoelde schadevergoeding verschuldigd is. Voegbedrijf Heldoorn zal de Wederpartij dan ook een eindafrekening zenden van hetgeen de Wederpartij ingevolge de opschorting c.q. ontbinding (nog) aan Voegbedrijf Heldoorn verschuldigd is.

6. Ingeval de uitvoering van de Overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de Wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Voegbedrijf Heldoorn te vergoeden.

Artikel 14: Privacy

Voegbedrijf Heldoorn biedt verschillende diensten en werkzaamheden aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is verwerking van persoonsgegevens logischerwijs noodzakelijk. Voegbedrijf Heldoorn hecht groot belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers en personeel. Voor verdere details over de wijze waarop Voegbedrijf Heldoorn persoonsgegevens verwerkt, verwijst Voegbedrijf Heldoorn naar haar privacyverklaring op haar website.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud 1. Voegbedrijf Heldoorn behoudt zich de eigendom van alle krachtens de Overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor, tot het tijdstip waarop de Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Voegbedrijf Heldoorn heeft voldaan.

2. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare (soort)zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, inboedel en/of anderszins op het terrein van de Wederpartij bevinden.

3. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is het de Wederpartij verboden de betreffende zaken, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, in consignatie, op zicht of in pand te geven, of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen of (anderszins) te bezwaren met een beperkt recht of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

4. De Wederpartij is verplicht Voegbedrijf Heldoorn direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

5. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. De Wederpartij zal Voegbedrijf Heldoorn op haar eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

6. Indien de Wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Voegbedrijf Heldoorn een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Voegbedrijf Heldoorn en haar eventuele werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Voegbedrijf Heldoorn op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

7. Indien er sprake is van beslaglegging op de zaken – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag – of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de Wederpartij dit onverwijld aan Voegbedrijf Heldoorn te melden en de beslaglegger direct te informeren dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken eigendom zijn van Voegbedrijf Heldoorn.

8. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de Wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

Artikel 16: Toepasselijk recht & forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten tussen Voegbedrijf Heldoorn en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Voegbedrijf Heldoorn en de Wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Voegbedrijf Heldoorn zijn vestigingsplaats heeft, tenzij Voegbedrijf Heldoorn en de Wederpartij in onderling overleg overeenkomen het geschil te beslechten door middel van arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

3. De Consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze binnen één maand – nadat Voegbedrijf Heldoorn schriftelijk aan de Consument heeft medegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats – aan Voegbedrijf Heldoorn schriftelijk kenbaar maakt.